เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โกบอลเฮ้าส์ กาฬสินธุ์ มอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน
ให้กับโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาโรงเรียนและแจกสมุดสำหรับนักเรียนรวมมูลค่ากว่า 394,682 บาท(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ขอขอบคุณทางโกบอลเฮ้าส ์กาฬสินธุ์เป็นอย่างสูง ครับ

 
 
 
   

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

ตำบล มหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150
เบอร์โทรศัพท์ : 043 - 127531
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Copyright 2017 by www.mahachaipit.ac.th